Regulamin


§ 1

Postanowienie wstępne

 1. Sklep internetowy (e-sklep) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, dostępny jest pod adresem internetowym www.sklep.mbp.szczecin.pl

 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedającym.


§ 2

Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

  1. Sprzedającym – należy przez to rozumieć Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie, ul. Hoene-Wrońskiego 1, Szczecin.

  2. Kupującym – należy przez to rozumieć osobę, która dokonuje zakupu w e-sklepie;

  3. zamówieniu – należy przez to rozumieć produkty wybrane za pomocą formularza zamówienia w e-sklepie zatwierdzonego kliknięciem przycisku „Zamawiam”.

  4. produkcie – należy przez to rozumieć materiały biblioteczne zaoferowane do sprzedaży w e-sklepie przez Sprzedającego,

  5. koszyku – należy przez to rozumieć element oprogramowania e-sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego produkty do zakupu.

 2. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy drogą mailową (e-mail: sklep@mbp.szczecin.pl) oraz telefonicznie 666-871-341.


§ 3

Warunki korzystania z e-sklepu

 1. Do złożenia zamówienia w e-sklepie niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i z przeglądarką internetową,

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu e-sklepu spowodowane siłą wyższą, awarią techniczną lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność danych podawanych przez Kupującego.

 4. Sprzedający nie ma prawa dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§ 4

Składanie zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia należy:

  1. wybrać z e-sklepu produkty będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

  2. wybrać opcję „Zakupy bez rejestracji” i wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie wymaganych danych Kupującego, w tym adresu, na który ma nastąpić wysyłka produktu; w przypadku założenia przez Kupującego konta w e-sklepie, podane dane Kupującego podstawią się automatycznie po zalogowaniu

  3. wybrać sposób dostawy,

  4. wybrać jedną z dostępnych metod płatności,

  5. kliknąć przycisk „Zamawiam”.

 2. Po złożeniu zamówienia Kupujący jest obowiązany opłacić zamówienie.

 3. Złożenie zamówienia bez jego opłacenia, aż do anulowania zamówienia, uznaje się za zarezerwowane przez Kupującego prawem nabycia produktów wskazanych w zamówieniu. Do momentu pełnego opłacenia zamówienia własność zamówionych produktów pozostaje przy Sprzedającym.


§ 5

Ceny produktów

 1. Ceny produktów wskazane są w e-sklepie przy ofercie ich sprzedaży.

 2. Wszystkie podawane na stronie e-sklepu ceny:

  1. wyrażone są złotych polskich,

  2. są wyrażone w kwocie brutto (kwocie do zapłaty, przy czym Sprzedający nie jest podatnikiem podatku VAT).

  3. nie zawierają kosztów przesyłki.

 3. Kupujący oprócz ceny za produkty zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Kupującego.


§ 6

Dostawa i formy płatności

 1. Kupujący może skorzystać w e-sklepie z następujących metod dostawy zamówionego produktu

  1. przesyłka kurierska,

  2. paczkomat,

  3. odbiór osobisty.

 2. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. przelew na konto Sprzedającego,

  2. płatność elektroniczna,

  3. płatność przy odbiorze osobistym w jednostce organizacyjnej Sprzedającego.

 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronie e-sklepu.


§ 7

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia Sprzedający wykona je w sposób określony i opłacony przez Kupującego.

 2. W przypadku wyboru przez Kupującego:

  1. płatności przelewem – Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli w tym terminie środki nie trafią na rachunek bankowy Sprzedającego, zamówienie zostanie anulowane.

  2. płatności elektronicznej - Kupujący zobowiązany jest do dokonania czynności niezbędnych do autoryzacji płatności, w szczególności do postępowania zgodnego z zasadami instytucji pośredniczących. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia Sprzedający nie otrzyma autoryzacji płatności, zamówienie zostanie anulowane.

  3. płatności przy odbiorze osobistym – Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności w wybranej jednostce organizacyjnej Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji e-mail o gotowości produktu do odbioru. Jeżeli tego nie uczyni, zamówienie zostanie anulowane.

 3. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem, produkt zostanie wysłany przez Sprzedającego w terminie 14 dni od momentu wpływu całej płatności na rachunek Sprzedającego.

 4. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego, produkt będzie gotowy do odbioru w wybranej przez Kupującego jednostce organizacyjnej Sprzedającego w terminie 14 dni od momentu złożenia zamówienia. O gotowości do odbioru Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej przez Kupującego.


§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Sprzedający nie jest przedsiębiorcą.

 2. Kupującemu nie służy prawo odstąpienia od umowy w trybie art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

 3. Sprzedający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego (§ 6 ust. 1 pkt. c) i płatności przelewem lub elektronicznej (§ 7 ust. 2 pkt a-b), jeżeli jednocześnie Kupujący odbioru takiego nie wykona pomimo upływu 21 dni od daty wysłania wiadomości e-mail (§ 7 ust. 4) o gotowości odbioru produktu przez Kupującego w wybranej przez niego jednostce organizacyjnej Sprzedającego. Oświadczenie o odstąpieniu Sprzedawca składa w wiadomości e-mail wysyłanej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego.

 4. Sprzedający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wyboru przez Kupującego innej metody odbioru produktu niż odbiór osobisty (§ 6 ust. 1 pkt. a i b), jeżeli jednocześnie Kupujący odbioru takiego nie wykona. Oświadczenie o odstąpieniu Sprzedawca składa w wiadomości e-mail wysyłanej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego.

 5. Sprzedający ma prawo pomniejszyć zwracane Kupującemu świadczenie pieniężne o poniesiony koszt dostawy metodą określoną w § 6 ust. 1 pkt. a) lub b) i ewentualny koszt zwrotnego przelewu bankowego.


§ 9

Reklamacje

 1. W e-sklepie Sprzedający oferuje co do zasady używane materiały biblioteczne. Produkt może mieć trwałe oznaczenia prawa własności Sprzedającego. W ofercie opisany jest stan każdego produktu. Stan:

  1. przeciętny – oznacza, że materiał nosi wyraźne ślady używania (książka zwłaszcza może mieć pozaginane i/lub rozwarstwione rogi, przybrudzenia bloku, grzbiet ze śladami wielokrotnego otwierania, nieliczne i nieduże plamy na kartkach, płyta natomiast i jej opakowanie mogą być porysowane);

  2. dobry – oznacza, że materiał nie nosi wyraźnych śladów używania (są one nieznaczne lub nie ma ich wcale).

 2. Reklamacje należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres e-mail Sprzedającego.

 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć zwięzły opis wady lub usterki, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację, oraz żądanie Kupującego.

 4. Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego, nie później niż w terminie 14 dni.

 5. W razie zasadności reklamacji Kupujący ma prawa przewidziane w przepisach prawa polskiego, w szczególności w art. 560 k.c.

 6. Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada towaru jest nieistotna.


§ 10

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający (§ 2 ust. 1 i 2). Adres e-mail Inspektora ochrony danych: iod@mbp.szczecin.pl.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia RODO w celu realizacji umowy.

 3. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia oraz wykonywania umowy.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe do momentu rozliczenia umowy, przedawnienia roszczeń i wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów archiwalnych. Z przyczyn informacyjno-sprawozdawczych o działalności statutowej administratora niektóre dane mogą być przechowywane dłużej.

 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobie wykonującej usługę dostawy lub instytucji pośredniczącej w płatności elektronicznej.

 6. Kupujący ma prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),

  3. przenoszenia danych osobowych, o ile będą spełnione warunki prawem przewidziane,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.


§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.04.2020 r.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności kodeksu cywilnego.